Общи условия

за ползване на онлайн магазин www.morski-znaci.com

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия за ползване на онлайн магазин www.morski-znaci.com регулират покупката и доставка на продукти (стоки), предлагани на потребителите на интернет страницата на ОП “Туризъм” с БУЛСТАТ 0000568141668, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите на (ОП “Туризъм”), наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ. Настоящите общи условия за ползване уреждат отношенията между ДОСТАВЧИКА и всеки един от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на платформата за електронна търговия (www.morski-znaci.com), наричана по-долу „www.morski-znaci.com”.

ІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Чл. 2. (1) www.morski-znaci.com е електронна страница (сайт), чрез която се дава възможност на всеки ПОТРЕБИТЕЛ да закупи предлаганите от ДОСТАВЧИКА продукти (стоки).

(2) Настоящите общи условия уреждат отношенията по продажба, доставка и плащане на продукти (стоки) между ДОСТАВЧИКА и всяко лице (наричано по-долу за краткост (“ПОТРЕБИТЕЛ”), което ползва интернет страницата и/или продуктите (стоките), предоставяни чрез нея.

(3) Продуктите (стоките), предмет на настоящите общи условия, предоставяни от ДОСТАВЧИКА на ПОТРЕБИТЕЛЯ, са предварително определени по своя вид и характеристики, като се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу заплащане на определена цена и при спазване на настоящите условия.

(4) “ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на настоящите Общи условия е всяко дееспособно физическо или надлежно и валидно регистрирано юридическо лице. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по смисъла на настоящите Общи условия са два вида:

А) “Регистрирани” – ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които се регистрират на интернет страницата на www.morski-znaci.com чрез надлежно попълване на апликационна електронна форма (формуляр) за регистрация.

Б) “Нерегистрирани” – ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, които посещават страницата на www.morski-znaci.com без да извършват необходимите действия по регистрация.

(5) „Сайт/платформа/интернет страницата” – интернет ресурс, изразяващ се във файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали, достъпни чрез домейна www.morski-znaci.com.

(6) „Директен маркетинг” – рекламни или други съобщения за предлагане на стоки и услуги, по поща, телефон или друг директен начин.

(7) Настоящите Общи условия са публикувани на Интернет страницата www.morski-znaci.com и се считат за приети от ПОТРЕБИТЕЛЯ с факта на влизането му в сайта.

(8) „Партньор“ е всяко лице, с което ДОСТАВЧИКЪТ (ОП “Туризъм”), ЕИК 0000568141668, собственик на www.morski-znaci.com, се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта допълнителна информация за предоставяни от него стоки и услуги.

(9) Куриерска фирма (куриер) – Търговско дружество, което предоставя услуги по изпращане и доставка на стоки.

III. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. (1) Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите относно ДОСТАВЧИКА:

1. Наименование на Доставчика: www.morski-znaci.com;

2. Контактна форма https://morski-znaci.com/contact-page/ , телефон +35956581395, +35956825772;

3. Вписване в публични регистри: ЕИК 0000568141668;

4. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност – BG000056814;

(2) Надзорни органи:

1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02/91-53-519
е-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. “Врабча” № 1, ет. 3,4 и 5,
тел.: 02/9330565
гореща линия: 0700 111 22
е-mail: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. www.morski-znaci.com e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет (www.morski-znaci.com), чрез която ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА в платформата стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват с ДОСТАВЧИКА договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата www.morski-znaci.com;

4.Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата www.morski-znaci.com електронни средства за разплащане;

6. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ДОСТАВЧИКА в платформата www.morski-znaci.com;

7. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА в платформата www.morski-znaci.com чрез интерфейса на страницата на , достъпна в Интернет;

8. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата www.morski-znaci.com в Интернет;

9. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ в платформата www.morski-znaci.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското, гражданското или търговското право.

Чл. 5. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват с ДОСТАВЧИКА в платформата www.morski-znaci.com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес (www.morski-znaci.com). Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на ДОСТАВЧИКА в платформата.

(2) По силата на сключения с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на продукти (стоки), ДОСТАВЧИКЪТ в платформата www.morski-znaci.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на ПОТРЕБИТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с ДОСТАВЧИКА в платформата www.morski-znaci.com.

(3) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА на платформата www.morski-znaci.com възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени в платформата www.morski-znaci.com и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата www.morski-znaci.com.

Чл. 6. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ в платформата www.morski-znaci.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) По силата на настоящите Общи условия се счита, че електронните изявления, извършени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп.

V. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА www.morski-znaci.com ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА

Чл. 7. (1) Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има възможност да се регистрира на www.morski-znaci.com, като попълни съответната апликационна електронна форма за регистрация в www.morski-znaci.com и да изрази съгласие с настоящите Общи условия.

(2) Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия“ и натискане на виртуалния бутон „Регистриране“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). С това изявление ПОТРЕБИТЕЛ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Така направеното електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП със записването му на съответен носител в сървъра, поддържан от ДОСТАВЧИКА, собственик на www.morski-znaci.com чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане.

(3) Задължително всеки ПОТРЕБИТЕЛ посочва валиден email (имейл) адрес за кореспонденция и дава съгласието си всяка бъдеща кореспонденция (размяна на електронни писмени документи, уведомления, жалби и други) между него и www.morski-znaci.com да се осъществява по електронен път на посочения от него email (имейл) адрес.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОТРЕБИТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ email (имейл) адрес. Чрез създаването на акаунт на ПОТРЕБИТЕЛЯ, между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

(5) ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, www.morski-znaci.com има право да прекрати незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(6) При попълване на апликационната електронна форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва Потребителско име и Парола. В случай че избраното Потребителско име е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да избере друго такова, което да не е регистрирано от друг ПОТРЕБИТЕЛ.

(7) www.morski-znaci.com не носи отговорност за регистрирано Потребителското име, което засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

(8) Пълна отговорност за опазването на своята Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на профила, се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛИ.

(9) След успешно приключване на процедурата по регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има начин за сигурна легитимация пред трети лица като използва профила си в www.morski-znaci.com.

VI. ПРОДУКТИ (СТОКИ)

Чл. 8. (1) www.morski-znaci.com предоставя възможност на своите ПОТРЕБИТЕЛИ да закупят различно по своето естество и съдържание сувенири (стоки) срещу заплащане на фиксирана цена в български лева с включено ДДС.

(2) www.morski-znaci.com предоставя подробно описание на продукта, материалите, от които е съставен, както и друга полезна информация за всеки продукт, който се предлага за продажба. Тази информация е предоставена от производителя на съответния продукт и ДОСТАВЧИКЪТ www.morski-znaci.com ЕИК 0000568141668, не носи отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация, представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки, за невярна или неправилно предоставена информация в предоставените от производителя документи за произход, техническа документация, упътване за употреба, описание на всички елементи/компоненти на продукта и други съпътстващи стоката документи.

VII.ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Чл. 9. (1) Продуктите (стоките), които се намират на www.morski-znaci.com, не представляват правно обвързваща оферта по смисъла на Търговския закон. www.morski-znaci.com предлага онлайн каталог на предлаганите от www.morski-znaci.com продукти, налични в определени количества.

(2) Общите условия за използване на платформата www.morski-znaci.com сами по себе си представляват договор, който всеки ПОТРЕБИТЕЛ сключва с ДОСТАВЧИКА www.morski-znaci.com, ЕИК 0000568141668, в качеството му на собственик на (www.morski-znaci.com).

(3) С влизането в сайта www.morski-znaci.com чрез домейна www.morski-znaci.com ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че ще спазва настоящите общи условия при използването му, на всяка връзка и секция от него, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено в следствие на използването на сайта.

(4) Обвързването с Общите условия е приложимо както за текущата конфигурация на сайта, така и за всички промени, направени в него под формата на допълнителни изменения, премахвания или добавяне на нови връзки, секции и други.

(5) www.morski-znaci.com запазва правото си едностранно да променя, изменя и добавя настоящите Общи условия, като за това не е длъжен изрично да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ. Всички промени в Общите условия, които www.morski-znaci.com прави, ще бъдат публикувани на тази страница и всеки ПОТРЕБИТЕЛ има свободен достъп до тях. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да се запознае с Общите условия преди всяко използване на www.morski-znaci.com.

(6) Ако Потребителят изрично заяви, че отхвърля промените чрез надлежно подаване на писмено уведомление на email (имейл) адрес info@gotoburgas.com, се счита, че договорните взаимоотношения между страните се прекратяват и ДОСТАВЧИКЪТ има право да деактивира или заличи Потребителското име и Паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(7) www.morski-znaci.com може да промени или прекрати всеки аспект или характеристика на платформата www.morski-znaci.com /сайта си по всяко време, включително, преустановяване на предлагането на конкретен продукт или продукти.

(8) www.morski-znaci.com не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на забавена доставка от куриерската фирма или/и преустановяване на предлагането на конкретен продукт или продукти, както и на всякакви други промени в съдържанието на www.morski-znaci.com.

(9) На сайта може да присъстват и продукти или услуги, предлагани от партньори на www.morski-znaci.com. www.morski-znaci.com не носи отговорност и не е страна по договори, сключени между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и трети страни – партньори на www.morski-znaci.com.

(10) www.morski-znaci.com има правото да поставя на всяка от страниците на сайта електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от www.morski-znaci.com или от трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на www.morski-znaci.com. www.morski-znaci.com не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни интернет страници или за продукти и за услуги, или за продукти и услуги, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на www.morski-znaci.com.

(11) www.morski-znaci.com събира и използва информацията за целите на директния маркетинг, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети. За изготвяне на вътрешни статистики и за статистически цели, като предоставя информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции или трети лица, които водят статистика за кликанията и други действия на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ върху техните рекламни банери и линкове.

(12) Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право да използва информацията в сайта единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта, не може да бъде основание за предявяване на негови искове към www.morski-znaci.com и нейния собственик.

(13) Използването на информация или всякакъв друг вид съдържание от www.morski-znaci.com за търговски цели e забранено, без да копира, възпроизвежда или публикува част или цялата информационна система на сайта освен ако изрично не е договорено писмено съгласие от www.morski-znaci.com.

(14) www.morski-znaci.com уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че авторите, които публикуват информация и статии на интернет страницата, изразяват своето лично мнение по различни въпроси. www.morski-znaci.com не носи отговорност за достоверността, засягането на права на трети лица, права на запазена марка или други права на интелектуална собственост на публикуваната от авторите информация и статии на интернет страницата.

VIII. ЗАЯВКА ЗА ПОРЪЧКА

Чл. 10. (1) Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да заяви поръчка на избран от него продукт (стока).

(2) При заявка за поръчка от сайта www.morski-znaci.com ПОТРЕБИТЕЛЯТ поръчва избран от него продукт (стока). Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия“ и натискане на виртуалния бутон „Поръчай“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. С това изявление ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Така направеното електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра, поддържан от ДОСТАВЧИКА собственик на www.morski-znaci.com, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане.

(3) www.morski-znaci.com обработва подадената от ПОТРЕБИТЕЛЯ заявка. След обработка www.morski-znaci.com изпраща потвърждение на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен email (имейл) адрес в срок до 2 (два) работни дни от датата на направената заявка. Потвърждението съдържа следната информация:

А) Информация за поръчания продукт;

Б) Начин на плащане – наложено плащане (наложен платеж);

В) Начин на доставка и адрес на доставка;

Г) Стойност на направената поръчка.

(4) С получаване на потвърждение на заявката се счита, че поръчката е приета и че между страните – ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, се е сключил валиден договор за покупко-продажба на избрания продукт при определена цена и при настоящите условия.

(5) При липса на наличност на стоката www.morski-znaci.com уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за това на посочения от него електронен email (имейл) адрес в срок до 2 (два) работни дни от датата на направената заявка.
(9) www.morski-znaci.com рекламира предлаганите от него продукти чрез различни информационни канали/сайтове. Независимо информационния канал/сайт, от който ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е информирал за предлаганите продукти, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да заяви за поръчка избран от него продукт само след изразено от негово име съгласие с настоящите общи условия, достъпни чрез интернет страницата www.morski-znaci.com

(10) www.morski-znaci.com обработва подадената от ПОТРЕБИТЕЛЯ заявка, получена от всеки информационен канал/сайт, чрез който ДОСТАВЧИКЪТ рекламира предлаганите от него продукти. След обработка www.morski-znaci.com изпраща потвърждение на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес в срок до 2 (два) работни дни от датата на направената заявка. Потвърждението съдържа следната информация:

А) Информация за поръчания продукт;

Б) Начин на плащане – наложено плащане (наложен платеж);

В) Начин на доставка и адрес на доставка;

Г) Стойност на направената поръчка;

Д) Линк за потвърждаване на направената поръчка, линк към пълния текст на настоящите „Общи условия“ и линк за изразяване на съгласие с настоящите „Общи условия“.

(11) Чрез отваряне на получен от ПОТРЕБИТЕЛЯ линк и отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия“ и натискане на виртуалния бутон „Потвърждаване на поръчката“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и с него се счита, че между него и Дружеството е сключен валиден Договор. С това изявление ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Така направеното електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра, поддържан от ДОСТАВЧИКА собственик на www.morski-znaci.com, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане.

(12) Задължително всеки ПОТРЕБИТЕЛ посочва валиден email (имейл) адрес (електронен адрес) за кореспонденция и дава съгласието си всяка бъдеща кореспонденция (размяна на електронни писмени документи, уведомления, жалби и други) между него и www.morski-znaci.com да се осъществява по електронен път на посочения от него email (имейл) адрес.

(13) ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на поръчка, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, www.morski-znaci.com има право да прекрати незабавно сключения между страните договор.

(14) След успешно приключване на процедурата по поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯ има начин за сигурна легитимация пред трети лица чрез посочения от него валиден email (имейл) адрес за кореспонденция.

(15) Доставката за избрания от ПОТРЕБИТЕЛЯ продукт е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ при цени и условия на посочения в потвърждението куриерската фирма (куриер) /доставчик.

IX. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 11. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКA в платформата www.morski-znaci.com, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКA в платформата www.morski-znaci.com стоки.

Чл. 12. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата www.morski-znaci.com по следния начин:

(1) Извършване на регистрация в платформата www.morski-znaci.com и предоставяне на необходимите данни, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма до този момент регистрация в платформата www.morski-znaci.com;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата www.morski-znaci.com чрез идентифициране с Потребителско име и Парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите от ДОСТАВЧИКA в платформата www.morski-znaci.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Избор на стока/и от списъка на стоки за покупка на ДОСТАВЧИКА в платформата www.morski-znaci.com, за която/които да бъде сключен договор за покупко-продажба;

(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(7) Потвърждение на поръчката.

X. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. (1) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от получена доставка на стоки от ДОСТАВЧИКА в рамките на 1 (един) час от момента на извършване на доставката до ПОТРЕБИТЕЛЯ, като в този случай заплаща 20 лева на ДОСТАВЧИКА за организационни разходи. Независимо от това, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да съхранява получените стоки съобразно изисквания за съхранение, посочени на опаковката им до момента на връчването им на посочено от ДОСТАВЧИКА лице. Стоките трбява да не са отваряни и/или използвани и целостта на опаковката и стоката да не са нарушени.

(5) ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на ПОТРЕБИТЕЛ, за което ДОСТАВЧИКЪТ уведомява в подходящ срок ПОТРЕБИТЕЛ, без да е задължен да посочва причина за отказа.

Чл. 14. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

XI. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 16. Правилата на настоящия раздел XI от настоящите Oбщи условия се прилагат единствено спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в www.morski-znaci.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 17. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА в платформата www.morski-znaci.com са определени в профила на всяка стока в платформата www.morski-znaci.com.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от ДОСТАВЧИКА, в платформата www.morski-znaci.com в профила на всяка стока в платформата www.morski-znaci.com.

(3) Всеки продукт на промоция е обозначен със специален знак. Продължителността на промоциите е за определени дати и/или до изчерпване на количеставата.

(4) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от ДОСТАВЧИКА в платформата www.morski-znaci.com и се предоставя като информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(5) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством в механизмите в платформата www.morski-znaci.com.

(6) Информацията, предоставяна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата www.morski-znaci.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

(7) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата www.morski-znaci.com или електронна поща.

Чл. 18. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че доставчиците в платформата www.morski-znaci.com имат право да приемат авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на ДОСТАВЧИКА в платформата www.morski-znaci.com цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ е равностойна или надвишава 500 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на ДОСТАВЧИКА.

Чл. 19. (1) По отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на приемане на стоката от ДОСТАВЧИКА чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата www.morski-znaci.com в Приложение № 1 към тези Общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към тези Общи условия. За всички останали потребими стоки потребителят има право на отказ в рамките на 1 (един) час от момента на доставката на стоката до потребителя, в случай че оригиналната опаковка и целостта на стоката не е нарушена и заплати разноските.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато ДОСТАВЧИКЪТ в платформата www.morski-znaci.com не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от сключения договор в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред ДОСТАВЧИКА чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата www.morski-znaci.com на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. ДОСТАВЧИКЪТ възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната трансакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен във случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ организира сам и за своя сметка връщането на стоките. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ДОСТАВЧИКА.

(6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правото си на отказ от договора с ДОСТАВЧИКА като отправи писмено изявление до ДОСТАВЧИКА чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес в Приложение № 1 към тези Общи условия.

(8) Когато ДОСТАВЧИКЪТ в платформата не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на ПОТРЕБИТЕЛЯ докато не получи стоките или докато ПОТРЕБИТЕЛЯ не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 20. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата www.morski-znaci.com.

(2) Ако ДОСТАВЧИКЪТ в платформата www.morski-znaci.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ и да възстанови платените от него суми.

Чл. 21. В случай на сключване на договор за продажба на стоки, които съдържат алкохол и при поръчка на спиртни напитки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е навършил 18 години.

XII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. (1) ДОСТАВЧИКЪТ в платформата www.morski-znaci.com може да организира доставката и предаването на стоката на ПОТРЕБИТЕЛЯ от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, ДОСТАВЧИКЪТ организира доставката и предаването в разумен срок. Ако ДОСТАВЧИКЪТ не успее да организира доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(3) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не присъства на посочения адрес за доставка в избрания от него часови диапазон:

1. ДОСТАВЧИКЪТ извършва доставката в друг, удобен за ДОСТАВЧИКА час, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да заплати допълнително на куриера за доставката.

2. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочи следващ ден за доставка, ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира за отлично качество на продуктите.

(4) При отказване на поръчка от ПОТРЕБИТЕЛЯ, която е платена чрез онлайн метод на плащане, се прилагат процедурите:

1. Ако поръчката е отказана преди да е започнато изпълнението на поръчката, цялата сума на поръчката ще бъде възстановена от ДОСТАВЧИКА.

2. Ако поръчката е отказана от ПОТРЕБИТЕЛЯ след започване на изпълнението й, ще бъдат удържана съответната сума в лв. от сумата на поръчката за покриване на разходи и пропуснати ползи на ДОСТАВЧИКА и останалата сума ще бъде възстановена.

Чл. 23. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА в платформата www.morski-znaci.com.

(2) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не уведоми ДОСТАВЧИКА в платформата www.morski-znaci.com съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 24. ДОСТАВЧИКЪТ в платформата www.morski-znaci.com не се задължава да осигурява необходимия сервиз за стоката.

Чл. 25. (1) За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата на търговската продажба, определени в Търговския закон, Закона за храните и Закона защита на потребителите.

XIII. ДОСТАВКА

Доставката се извършва с куриерски фирми Speedy и Econt. Поръчки направени до 16:00 часа в работен ден се предават на куриер в същия ден. Поръчки направени след 16:00 часа или в почивен ден се предават на куриер в първия следващ работен ден.

Доставката е експресна и се изпълнява за един ден. Изключение правят повечето села и някои градове които се обслужват по график на куриерската фирма.

Цената на доставката е фиксирана и ориентировъчна, тъй като може да варира спрямо общите условия и тарифи на куриерските фирми.

ОП “Туризъм” не носи отговорност за забавени доставки по вина на куриерската служба при форсмажорни обстоятелства. Забавяне обикновено има по време на големи намаления (Черен петък, Коледни разпродажби и др.) и официални празници.

XIV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на www.morski-znaci.com

Чл. 26. (1) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да полага грижата на добър търговец при осъществяване на дейността си.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да спазва поетите задължения при условията и сроковете на настоящите Общи условия.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ има право да получи цената на продаваната от него стока.

(4) Успешно извършената регистрация на потребител или подадена заявка за поръчка от ПОТРЕБИТЕЛЯ не задължава ДОСТАВЧИКА да предостави продуктите (стоките), обект на настоящите Общи условия.

(5) В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ наруши право на интелектуална собственост на ДОСТАВЧИКА и върху съдържащите се в притежаваната от него електронна страница обекти на интелектуална собственост, ДОСТАВЧИКЪТ има правото да деактивира или заличи Потребителското име и Паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛ.

(6) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва www.morski-znaci.com за разпространение на търговска или друга информация с търговска цел без изричното разрешение на www.morski-znaci.com, то ДОСТАВЧИКА има правото да деактивира или заличи Потребителското име и Паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(7) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва www.morski-znaci.com за разпространение на неразрешена от закона информация, ДОСТАВЧИКЪТ има правото да деактивира или заличи Потребителското име и Паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ има право да търси обезщетение от ПОТРЕБИТЕЛЯ за всички претърпени вреди.

(8) www.morski-znaci.com има право да инсталира върху компютрите на Регистрирания потребител бисквитки (cookies). Последните представляват малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Регистрирания потребител и дават възможност за възстановяване на информация за Регистрирания потребител, като го идентифицират пред системата на www.morski-znaci.com.

(9) www.morski-znaci.com не отговаря при неизпълнение на задълженията си, поети по силата на настоящите Общи условия, при форсмажор или други обстоятелства, настъпили не по негова вина и извън неговия контрол, които не са могли да бъдат разумно предвидени. За форсмажорни обстоятелства се счита и невъзможна доставка на стоки към ДОСТАВЧИКА от трети държави и партньори, която невъзможност е следствие от форсмажорни обстоятелства. За форсмажорни обстоятелства се считат война, пожар, природни бедствия, обща стачка, крупни аварии, правителствени мерки, законодателни мерки, промени в регламента и условията на търговия с чужди държави и други подобни.

(10) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ в процеса на използване или неизползване на www.bugasmuseums.bg и сключване на договори за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА.

(11) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(12) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата www.morski-znaci.com.

(13) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(14) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 27. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп и на корекция на личните си данни, предоставени при попълване на апликационна електронна форма (формуляр) за регистрация, с изключение на Потребителско име.

(2) С публикуването на мнения, материали и съдържание от ПОТРЕБИТЕЛЯ под каквато и да е форма на сайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на www.morski-znaci.com право да ги използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до тях без да се дължи възнаграждение за това.

(3) В случай че предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ мнения, съдържание и материали включва обекти на интелектуална собственост, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху тях или има правото да използва съответните материали по начина, посочен в настоящите Общи условия, включително правото да предоставя ползването на съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на www.morski-znaci.com и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост, лични или други права на трети лица. В случай че има нарушаване на такива права, www.morski-znaci.com не носи никаква отговорност и напълно се разграничава от тях.

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че за предоставянето на материалите и за отстъпването на авторските права за тях не му се дължи възнаграждение. www.morski-znaci.com не дължи компенсация при използването на съдържанието от трети лица.

(5) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ наруши някое от поетите от него задължения по настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна и цялостна отговорност съобразно приложимото българско законодателство.

(6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички вреди, които е причинил на ДОСТАВЧИКА в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или измамна информация.

(7) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да заплати цената и да получи заявената от него стока.

XV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 28. (1) ДОСТАВЧИКЪТ в платформата www.bugasmuseums.bg предприема мерки за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни 2016/679.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ в платформата www.morski-znaci.com ще изпрати данните само на e-mail (имейл) адрес, който е бил посочен от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ в платформата www.morski-znaci.com има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на ПОЛУЧАТЕЛИТЕ, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ или ПОЛЗВАТЕЛЯТ (без регистрация) се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ на платформата www.morski-znaci.com има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ или ПОЛЗВАТЕЛЯ (без регистрация) при използването на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА в платформата www.morski-znaci.com.

(5) www.morski-znaci.com обработва лични данни на своите клиенти в съответствие с Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

Чл. 29. (1) Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ в платформата www.morski-znaci.com има право да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина ПОТРЕБИТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ на платформата www.morski-znaci.com има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на адрес: https://morski-znaci.com/my-account/lost-password/

XVI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 30. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКA на платформата www.morski-znaci.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ в платформата www.morski-znaci.com и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ в един от следните случаи:

1. след изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКA в платформата www.morski-znaci.com и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

2. след публикуването им на сайта на ДОСТАВЧИКA в платформата www.morski-znaci.com и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

3. с изричното му приемане от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез профила му в сайта на ДОСТАВЧИКA в платформата www.morski-znaci.com.

(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКA в платформата www.morski-znaci.com, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, при регистрацията. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 31. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези общи условия на адрес https://morski-znaci.com/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XVII. ЛИЧНИ ДАННИ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 31. (1) ДОСТАВЧИКЪТ ОП “Туризъм”, ЕИК 0000568141668, собственик на платформата www.morski-znaci.com, е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне продуктите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

А) е получил изричното съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ при регистрацията или в по-късен момент;

Б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

В) други посочени в закона случаи.

(4) В апликационната електронна форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛ при регистрацията и/или при заявяване на поръчка, ДОСТАВЧИКЪТ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С попълването на апликационната електронна форма ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения ред.

(5) ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира и използва информация относно своите ПОТРЕБИТЕЛИ, когато лицата се регистрират като Регистриран потребител или заявяват поръчка. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки чрез www.morski-znaci.com (доколкото е приложимо), участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

(6) ДОСТАВЧИКЪТ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции и трети лица, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на своите партньори).

(7) С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение на посочения email (имейл) за контакт.

XVIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 32. (1) Отношенията между страните се прекратяват и при настъпване на някое от предвидените в настоящите Общи условия обстоятелства, така и при следните обстоятелства:

А) преустановяване на дейността на ДОСТАВЧИКА или прекратяване поддържането на www.morski-znaci.com;

Б) едностранно от ДОСТАВЧИКА с преустановяване на достъпа до интернет страницата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, изцяло по преценка на ДОСТАВЧИКА;

В) автоматично с доброволното дерегистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ от интернет страницата www.morski-znaci.com;

Г) взаимно съгласие на страните за прекратяването;

Д) други предвидени в настоящите Общи условия случаи;

Е) други предвидени в закона случаи.

(2) При прекратяване на правоотношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, www.bugasmuseums.bg има правото да деактивира Потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

XIX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ в платформата www.bugasmuseums.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между ДОСТАВЧИКА в платформата www.morski-znaci.com и ПОТРЕБИТЕЛЯ, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 33. (1) Всеки потенциален спор между ДОСТАВЧИКА, собственик на www.morski-znaci.com, и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се решава чрез взаимно споразумение.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да отнася всички спорове с ДОСТАВЧИКА относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на 15.04.2019г.

XX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща info@gotoburgas.com, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Страните се съгласяват, че в случай че някоя от клаузите (или няколко от клаузите) по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02/91-53-519
е-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. “Врабча” № 1, ет. 3,4 и 5,
тел.: 02/9330565
гореща линия: 0700 111 22
е-mail: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg

При несъгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛ с настоящите ОУ, www.morski-znaci.com отказва да предостави достъп до предлаганите от сайта продукти, както и да бъде страна по правоотношения със съответния потребител.

Приложение 1

ФОРМУЛЯР ЗА ПРАВО НА ОТКАЗ

От ……………………………………………………………………………………………………………………., ЕГН …………………………………

(три имена)

Адрес за доставка: ……………………………….…………………………………………………………………………………………………….

Ел. поща: …………………………………………………………………………….………. Тел.: ……………………………………………………

Дата и номер на поръчка и Фактура: …………………………….…………………………………………………………………………

Стойност на поръчката ………………………………………………………………………………………………………………………………

Основание за връщане: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Банкова сметка за връщане на заплатената сума: Банка …………………………………….……………….., IBAN …………………………….…, сметка ………………………………………………………………………………………………………………………, открита на името на ……………………………………………………………………………………………………………………………………

С настоящото се съгласявам заплатената от мен продажна цена да ми бъде върната чрез банков превод по горепосочената от мен банкова сметка.

Потребител:

…………………………………….

(подпис)

Приложение 2

ИСКАНЕ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ

От ……………………………………………………………………………………………………………………., ЕГН …………………………………

(три имена)

Адрес за доставка: ……………………………….…………………………………………………………………………………………………….

Ел. поща: …………………………………………………………………………….………. Тел.: ……………………………………………………

Дата и номер на поръчка и Фактура: …………………………….…………………………………………………………………………

Стойност на поръчката ………………………………………………………………………………………………………………………………

Описание на несъответствието:………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Банкова сметка (в случай на връщане на заплатената сума): Банка ………………………………………….., IBAN …………………………….…, сметка …………………………………………………………………………………………………………, открита на името на ……………………………………………………………………………………………………………………………………

С настоящото се съгласявам заплатената от мен продажна цена да ми бъде върната чрез банков превод по горепосочената от мен банкова сметка.

Потребител:

…………………………………….

(подпис)

Политика за поверителност (Privacy notice)

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

НаименованиеОП “Туризъм”
ЕИК/БУЛСТАТ0000568141668
Телефон056/ 825 772
E-mailmorski-znaci@gotoburgas.com
Уебсайтwww.morski-znaci.com

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

НаименованиеОП “Туризъм”
ЕИК/БУЛСТАТ0000568141668
Телефон056/ 825 772
E-mailmorski-znaci@gotoburgas.com

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Адресгр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.02/91-53-519
е-mailkzld@cpdp.bg
Уеб сайтwww.cpdp.bg

(ОП “Туризъм”) (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазин www.morski-znaci.com и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина www.morski-znaci.com и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
индивидуализация на страна по договора;
счетоводни цели;
статистически цели;
защита на информационната сигурност;
обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални предложения при изразено от Вас желание;
изпращане на рекламни материали и мостри на продукти от други дружества чрез (ОП “Туризъм”) при изразено от Вас желание;
изпращане на отговори на запитвания, отправени чрез формата за обратна връзка на интернет страницата ни;
(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 3. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като клиенти, за следните цели:

Регистрация на клиент в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил чрез опцията „Поръчай като гост“ – Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR;
Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента за стоките, по отношение на които може да се упражнят тези права. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
Предоставяне на рекламни материали и семплинг от други дружества чрез (ОП “Туризъм”) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на рекламни материали и мостри от продукти от други компании чрез (ОП “Туризъм”) до клиентите, които са заявили, че желаят да ги получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
Отправяне на запитвания чрез формата за обратна връзка на уебсайта https://morski-znaci.com/contact-page/ – целта на тази операция е изпращане на отговор на запитване. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, Длъжностното лице за защита на личните данни чита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(4) Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(5) Дружеството не събира данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техен родител или законен представител.

Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име и др.)
Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина, както и 3) за изпращане на информационен бюлетин, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности и 4) изпращане на отговор на запитване чрез формата на уебсайта ни.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин и имейли, както и за изпращане на отговор на запитване чрез формата на уебсайта ни, се обработват на дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.)
Цел, за която се събират данните: 1) Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки и 2) Изпращане на рекламни материали и мостри от продукти от други компании чрез ОП “Туризъм” до клиентите, които са заявили, че желаят да ги получават.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Данните Ви за изпращане на рекламни материали и мостри от продукти се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
Данни от профилите Ви в социални мрежи (публично-достъпната информация от профилите Ви в Google, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)
Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него и 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин чрез профил в социална мрежа, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
Срок на съхранение на личните ви данни

Чл. 5. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина или извършване на поръчката „като гост“. След заличаване на профила ви или приключване на поръчката, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(3) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

(4) Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.

Чл. 6. (1) Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 7. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 8. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в онлайн магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(4) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

(5) Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

(6) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

Право на достъп

Чл. 9. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като можете по всяко време да видите във Вашия профил, ако сте регистриран потребител, данните, които обработваме за Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 10. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 11. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;
техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;
електронна поща, с която сте извършили регистрация в онлайн магазина.
(4) За да упражните правото си да бъдете забравен, е необходимо да предприемете следните стъпки:

Да подадете заявка чрез профила си в онлайн магазина или по имейл;
Да представите уникален идентификационен код за извършване на действието, който ще Ви бъде изпратен по имейл на имейл адреса, свързан с направената регистрация в онлайн магазина;
Да се легитимирате като притежател на акаунта;
(5) След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с посочените по-горе стъпки, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3.

(6) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

(7) С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(8) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 12. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
(2) В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Дружеството ще преустанови обработката на вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в онлайн магазина.

Право на преносимост

Чл. 13. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
(2) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, директно през Вашия профил чрез опцията за експорт на данни или с искане по имейл.

Право на получаване на информация

Чл. 14. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 15. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 16. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 17. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предоставя Ваши данни на следните обработващи лични данни:

Обработващ лични данни Цел на обработването на лични данни
Доставчик Извършване на доставка до адрес
Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 18. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Чл. 19. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02/91-53-519
е-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация или чрез функционалностите във Вашия профил. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 21. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 22. Дружеството може да изменя Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си.

Политиката за поверителност е публикувана на 01.09.2022 г.

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка – Приложение № 1

Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен – Приложение № 2

Искане за преносимост на лични данни – Приложение № 3

Искане за коригиране на данни – Приложение № 4

Последна актуализация на настоящите Общи условия: 21.10.2022 г.

shares